W artykule wykorzystano zdjęcia ze strony pixabay.com

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w piśmie z dnia 14.05.2019 r. oraz 11.07.2019 r. przedstawiła Pracodawcy zastrzeżenia natury prawnej do zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W sposób oczywisty pojawiła się potrzeba rozpoczęcia rozmów w sprawie realizacji ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w Auchan polska Sp z o.o. Rozmowy miały na celu uniknięcie kryzysu związanego z wprowadzeniem w życie i funkcjonowaniem Regulaminu ZFŚS który zdaniem NSZZ „Solidarność” mógł zawierać zapisy nie zgodne z w/w ustawą. Zamiast merytorycznej rozmowy mającej na celu wypracowanie nowych rozwiązań, przyjaznych Pracownikom Auchan Polska Sp. z o.o. ale również zgodnych z obowiązującym w naszym kraju prawem, spotkaliśmy się ze strony Pracodawcy z lekceważeniem problemu. Teatralne zachowanie Dyrektora prowadzącego spotkanie z Przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Auchan Polska Sp. z o.o. naszym zdaniem miało na celu ośmieszyć Przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Nasze obawy były bagatelizowane pomimo dostarczonej przez nasz Związek Zawodowy ekspertyzy prawnej. Okręt zwany Auchan płynął dalej tym samym kursem, w myśl zasady – duży może wszystko. Niczym Titanic, Auchan dążył do katastrofy jaką jest realizacja w firmie polityki socjalnej niezgodnie z prawem. Problemy były już na horyzoncie. Dla tak potężnej firmy, jest to spory problem wizerunkowy. Jednak to nie Auchan Polska Sp. z o.o. jest winne tej sytuacji. Kto odpowiada za tą sytuację? Osoby które z uporem maniaka forsowały wadliwe rozwiązania, pomimo poważnych wątpliwości natury prawnej. Ustawa regulująca działanie ZFŚS nakłada kilka obowiązków:
- Powołanie u Pracodawcy spełniającego określone wymogi, Komisji Socjalnej.
Auchan Polska Sp. z o.o. w swojej hojności powołało kilkadziesiąt takich Komisji. Każda z tych komisji realizowała swoją politykę socjalną przyznając świadczenia socjalne na podstawie własnych kryteriów. Skutkiem takiego działania, jest nierówne traktowanie pracowników.
Np pracownicy jednego sklepu warszawskiego otrzymują bony w wysokości 300 zł a innego sklepu pod szyldem Auchan otrzymują 500 zł. Sytuację obrazuje również problem z pożyczkami z ZFŚS w tym samym czasie pracownik jednego sklepu otrzymuje pożyczkę, a jego kolega z innego sklepu z takim samym podaniem pożyczki nie otrzymuje. Powody mogą być różne. Problem pozostaje jeden, nie równe traktowanie pracowników Auchan Polska Sp. z o.o. w ramach ZFŚS.
- Kolejną zasadą jest przyznawanie świadczeń socjalnych w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.
I tak dochodzimy do kolejnego, naszym zdaniem bardzo poważnego zagadnienia. Co ze środkami ZFŚS które były wydatkowane bez uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi? Przecież na części sklepów mogą nie działać Związki Zawodowe. W takiej sytuacji nie wchodziły w skład KS na tych sklepach i nie uzgadniały wydatków związanych ze świadczeniami socjalnymi. Może mieć to poważne konsekwencje prawne. Przecież Organizacja Związkowa działająca na jednym sklepie zasięgiem działania obejmuje całą firmę (wszystkie sklepy). Oznacza to że nie wypełniono zasady uzgodnienia wydatków z ZFŚS z Organizacjami Związkowymi, tym samym środki wydatkowano niezgodnie z prawem. Można tą zasadę rozbudować i wprowadzić w wielu innych przypadkach, a może nawet we wszystkich przypadkach wydatkowania środków finansowych w Auchan Polska Sp. z o.o. Nieroztropne zachowanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wprowadzenie w życie wadliwych zapisów, w tym momencie powinny stracić pewność siebie, przecież mogły narazić Auchan Polska Sp. z o.o. na potężne problemy. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której sprawa o zwrot wadliwie wydanych środków trafia do Sądu. Co w przypadku wyroku nakazującego zwrot na rachunek ZFŚS wadliwie wydatkowanych środków? Czy w końcu nastąpi opamiętanie? A może zamiast walczyć z NSZZ „Solidarność”, lepiej współpracować aby unikać w przyszłości takich sytuacji. Zaznaczamy że nie jesteśmy prawnikami opis sytuacji oraz ewentualnych skutków jest naszym oglądem sytuacji i nie musi być zgodny z opinią wszystkich prawników. Naszą intencją jest jednak uzmysłowienie że każde działanie ma swój skutek, a w tak ogromnej firmie nie powinny się zdarzać tak oczywiste błędy.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z postanowieni ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca jest obowiązany do tworzenia jednolitego funduszu obejmującego wszystkich pracowników danego pracodawcy. Ustawa nie przewiduje możliwości tworzenia odrębnych funduszy dla poszczególnych jednostek organizacyjnych tego samego pracodawcy. Działalność socjalna może być łączona jedynie „w górę” tzn. kilku pracodawców może postanowić oprowadzeniu wspólnej działalności socjalnej.

Taka konstrukcja przepisów oznacza, że można jedynie tworzyć jeden fundusz dla pracowników kilku podmiotów nie można natomiast dzielić funduszu jednego pracodawcy na pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Ponieważ każdy z pracowników pracodawcy ma prawo do korzystania z funduszu na takich samych zasadach niemożliwe jest przyznawanie świadczeń pracownikom tylko z puli przypadającej na daną jednostkę organizacyjną, gdyż prowadzi to do wprowadzenia dodatkowego (niesocjalnego) kryterium przyznawania świadczeń jakim jest praca w danej jednostce organizacyjnej. Zastosowanie tego kryterium może przejawiać się np. w nieprzyznaniu świadczenia z uwagi na wykorzystanie przez dany dział przypadających na jego pracowników środków pomimo posiadania przez pracodawcę środków na koncie ZFŚS.

Również przepis art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS i art. 27 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nie upoważniają pracodawcy do podziału Funduszu na poszczególne jednostki organizacyjne, gdyż przepisy te wyraźnie mówią wyłącznie o podziale środków na poszczególne cele i rodzaje działalności.

Wobec powyższego brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do dokonania podziału środków znajdujących się na Funduszu na poszczególne jednostki organizacyjne czy też grupy pracowników, gdyż jest to sprzeczne z wyrażoną w ustawie o ZFŚS jednolitością Funduszu oraz obowiązkiem przyznawania świadczeń w oparciu o kryterium socjalne.

Również wskazany w Regulaminie sposób przyznawania świadczeń, w części w jakiej obejmuje udział przedstawicieli pracowników innych niż przedstawiciele zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych w procesie przyznawania świadczeń konkretnym pracownikom budzi nasze poważne wątpliwości co do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przyznawanie świadczeń z ZFŚS odbywa się w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

Przepis ten ma dla pracodawcy istotne znaczenie, ponieważ pracodawca, jako administrator Funduszu jest także administratorem danych osobowych przekazywanych przez pracowników starających się o świadczenia. Dane te, szczególnie dane o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej czy materialnej powinny być szczególnie chronione i nie mogą być udostępniane bez wyraźnej podstawy prawnej – Art 5 i 9 RODO. W przypadku przekazania danych osobowych organizacjom związkowym możliwość ich przetwarzania przez te organizacje (a co za tym idzie też możliwość ich uzyskania) wynika wprost z treści art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

Brak takiej podstawy prawnej w przypadku wyłonionych w wyborach przedstawicieli pracowników uniemożliwia przekazanie im i przetwarzanie przez nich danych osobowych pracowników starających się o świadczenia z ZFŚS a ponadto naraża pracodawcę na odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

Co na to Państwowa Inspekcja Pracy?

 

 

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top