Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu?

Niektórzy pracownicy nie znają praw, które im przysługują zgodnie z kodeksem pracy.
Walka z epidemią koronawirusa spowodowała konieczność zamknięcia niektórych zakładów pracy, takich jak sklepy, restauracje. Wielu przedsiębiorców otwarcie mówiło w udzielanych wywiadach, że pracownicy korzystają z urlopów w tym trudnym czasie, by nie narażać firmy na stratę. Niektórym pracodawcy sugerowali wzięcie bezpłatnych urlopów, wszystko po to, by odciążyć pracodawców. Warto jednak wiedzieć, że pracodawca nie jest panem niewolników i nie może, co do zasady, zmusić pracownika do wzięcia urlopu. To zasadniczo dobra wola pracownika, że chce wziąć urlop w tym trudnym czasie.


Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego z powodu koronawirusa?


Urlop wypoczynkowy jest udzielany w porozumieniu z pracodawcą. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu. Udziela się go w dni, które dla pracownika są dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy. Udziela się je w oparciu o plany urlopowe. Ten plan ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Ale to do pracownika należy wybór terminu urlopu.
Jego przesunięcie możliwe jest tylko w dwóch przypadkach. Powodem przesunięcia może być wniosek pracownika. Druga możliwość przesunięcia terminu urlopu występuje przy szczególnych potrzebach pracodawcy, ale tylko jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy. Pracodawca ma jeszcze jedno uprawnienie – może odwołać pracownika z trwającego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 167 par. 2 w sytuacji, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w momencie rozpoczęcia urlopu. Pracodawca zobowiązany jest pokryć koszty pracownika poniesione w związku z odwołaniem go z urlopu.
Jeżeli pracownik znajdzie się pod kwarantanną to jego urlop nie przepada, a zostaje przesunięty na termin późniejszy. Tak samo przesunięta zostanie niewykorzystana część urlopu, której pracownik nie mógł wykorzystać, bo będąc na urlopie został poddany kwarantannie.


Czy pracodawca może zmusić również do wzięcia urlopu bezpłatnego z powodu zamknięcia firmy wymuszonego przez stan epidemii?


Urlop bezpłatny udzielany jest wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca nie może zmusić pracownika do jego wzięcia, ani nie może skierować pracownika na taki urlop. Pracodawca nie może decydować, kiedy pracownik będzie miał wolne. Niedopuszczalne jest wysyłanie pracowników na urlopy bezpłatne, jako sposób na radzenie sobie z problemami finansowymi i słabszą kondycją firmy.
Pracownik powinien pamiętać jeszcze o jednej kwestii – o wynagrodzeniu za czas przestoju w pracy. Zgodnie z art. 81 kodeksu pracy:
Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ten przepis będzie miał zastosowanie do wszystkich branż, które nie zostały objęte zakazem działalności w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Przykładowo, restauracje mogą teraz jedynie świadczyć usługi na wynos. Jeżeli jednak właściciel restauracji zamknie ją, to pracownikom będzie przysługiwało wynagrodzenia za czas przestoju. Brak klientów nie jest przesłanką do tego, by pracownikowi nie wypłacić wynagrodzenia.
Reasumując – żaden przepis nie pozwala na przymusowe wzięcie urlopu, czy to wypoczynkowego, czy bezpłatnego, z powodu koronawirusa.
Istnieją jednak dwa wyjątki, w których pracodawca może zmusić pracownika do urlopu
Zgodnie z przepisami niewykorzystana w danym roku część urlopu przechodzi na rok następny. Pracownik musi go wykorzystać do 30 września. Załóżmy, że 15 września pracownik ma jeszcze 14 dni urlopu. W takiej sytuacji pracodawca zgodnie z art. 168 kodeksu pracy musi udzielić pracownikowi urlopu. Jeżeli tego nie zrobi, naruszy przepisy kodeksu pracy, co będzie skutkowało grzywną. Drugi przypadek, gdy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu występuje, gdy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia i ma do wykorzystania urlop. Pracownik zgodnie z treścią art. 1671 kodeksu pracy, jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli pracodawca w tym okresie udzieli mu urlopu. Gdy tego pracodawca tego nie zrobi, to za niewykorzystaną część urlopu pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny.

 

Informacje ze strony: bezprawnik.pl


     Handlowa Solidarność w ostatnim czasie jest bardzo zaangażowana w działania mające na celu wprowadzenie w placówkach handlowych rozwiązań zwiększających ochronę pracowników przed zagrożeniem zachorowania na koronawirusa. Nasze działania skierowane były bezpośrednio do sieci handlowych, ale i Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) zrzeszającej największe koncerny w branży. Nasze pisma i apele skierowane były również do przedstawicieli Rządu RP. Choć w sposób nie wystarczający i zbyt opieszale, to jednak niektóre z naszych postulaty są wprowadzane w życie. Jednak nie wszystkim podoba się nasza aktywność.
     Po rozmowach z Przedstawicielami Auchan Polska, tuż po rozmowach z Przedstawicielami POHiD, przed ogłoszeniem decyzji o wprowadzeniu dodatkowej premii dla pracowników Auchan Polska, nasza strona została zdemolowana przez nieznanego sprawcę. Włamanie spowodowało, że do dnia dzisiejszego nie mogliśmy się z wami komunikować. Wyjątkiem było zamieszczenie artykułu dotyczącego podjęcia przez Zarząd Auchan Polska Sp. z o.o. decyzji o wprowadzeniu dodatkowej premii. Ocenę tej i innych decyzji będziemy zamieszczać w kolejnych publikacjach. W chwili obecnej pragniemy wyjaśnić czym było spowodowane złe działanie strony, oraz brak aktualnych treści na które liczyliście i których oczekiwaliście. Mamy nadzieję że w sposób uproszczony będziemy mogli realizować to zadanie w chwili obecnej. Gołym okiem widać że strona jest ROZWALONA, lecz nawet w tej postaci może służyć przekazywaniu ważnych informacji.
Musimy zaznaczyć że nie wiemy kto dokonał włamania, nie mamy żadnych dowodów w tej sprawie. Snujemy jednak domysły, analizujemy komu mogło zależeć na tym aby ta strona przestała działałać. Bez dowodów nie można wskazywać winnych. Każdy ma swoją teorię. Jesteśmy przekonani, że wśród tych teorii jest również ta prawdziwa.

 

     Gerard Gallet, dyrektor zarządzający Auchan Retail Polska wskazuje że rozwój epidemii koronawirusa jest potężnym wyzwaniem dla sieci handlowych. Firmy muszą zadbać o to, żeby zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów, a jednocześnie utrzymanie ciągłości funkcjonowania placówek handlowych. - Z jednej strony, kluczowe staje się utrzymanie ciągłości sprzedaży, dla zaspokojenia ważnych potrzeb konsumentów w tym trudnym okresie. Z drugiej, specyfika naszej pracy oznacza wzmożoną liczbę kontaktów międzyludzkich – komentuje Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska (Auchan Polska)
- Obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego jest bezprecedensowa. Wymaga nie tylko nadzwyczajnych rozwiązań systemowych, ale też odpowiedzialnych postaw i ducha solidarności w podejmowanych działaniach – mówi Gerard Gallet, dyrektor zarządzający Auchan Retail Polska.- Takie postawy nabierają szczególnego znaczenia w przypadku naszej branży. Z jednej strony, kluczowe staje się utrzymanie ciągłości sprzedaży, dla zaspokojenia ważnych potrzeb konsumentów w tym trudnym okresie. Z drugiej, specyfika naszej pracy oznacza wzmożoną liczbę kontaktów międzyludzkich.
- Słuchamy również potrzeb lokalnych społeczności, jesteśmy otwarci na wsparcie osób w potrzebie, pozostających pod opieką MOPS - przykładem jest nasza współpraca w Krakowie, gdzie specjalnym transportem dostarczamy żywność dla tych osób - mówi Gerard Gallet.
Dyrektor zarządzający Auchan Retail Polska widzi i docenia ogromne zaangażowanie pracowników firmy: - Chciałbym przede wszystkim podziękować za ogromną mobilizację, zaangażowanie i odpowiedzialność, jakimi wykazali się nasi pracownicy w ostatnim czasie, z myślą o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie nas wszystkich. Wierzę, że konsekwentna realizacja opracowanego planu i wspólne stosowanie zaleceń – przez pracowników, klientów naszych sklepów i partnerów biznesowych – będą ważną pomocą w przeciwdziałaniu dalszemu rozwojowi epidemii – podkreśla Gerard Gallet.

 

Informacja ze strony: wiadomości handlowe.pl

Auchan Polska Sp. z o.o. oficjalnie potwierdził wprowadzenie dodatkowej premii dla pracowników Spółki wykonujących swoją pracę w tym trudnym okresie. Nie znamy szczegółów nowej premii, jednak zapowiadana kwota znacząco odbiega od wnioskowanej przez NSZZ „Solidarność” w oficjalnym piśmie. Proponowana kwota nie została wyssana z palca, to efekt odbycia wielu rozmów w gronie pracowniczym. Również rozwiązania wprowadzane przez inne sieci handlowe były znacząco korzystniejsze dla osób tam zatrudnionych. Doniesienia prasowe mówiące o 1000-u Euro premii dla pracowników Auchan Francja, sprawia że jest nam po ludzku przykro. Mamy świadomość że Francja jest krajem znacząco zamożniejszym od Polski, jednak fakt że pracujemy w jednym koncernie oraz przepaść pomiędzy tymi kwotami, powoduje że czujemy się pracownikami innej kategorii.
Trzeba podkreślić, że nasze wspólne działania przyniosły efekty. Jest to swoisty przepis na poprawę warunków pracy i płacy w Auchan Polska Sp. z o.o. Potrzebujemy zaangażowania dużej grupy pracowników, pracowników którzy zechcą podjąć działania w poprawie swojej sytuacji używając NSZZ „Solidarność” jako narzędzie do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia tych działań. Nie stój z boku, nie bądź bierny. Skutki braku twojego działania wcześniej czy później uderzą również w ciebie.

     Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” wystąpił do Zarządu Auchan Polska Sp. z o.o. o wprowadzenie dodatkowej premii dla pracowników którzy mogą i chcą, w otoczeniu panującej epidemii, z narażeniem swojego zdrowia i życia wykonywać pracę na rzecz pracodawcy i społeczeństwa. Przypominamy że mowa o premii w wysokości 1000 zł brutto przyznawanej i naliczanej w trzech okresach od 1 do 10 dnia miesiąca, od 11 do 20 dnia miesiąca, od 21 do ostatniego dnia miesiąca.
W odpowiedzi uzyskaliśmy pismo w którym Pracodawca mówi o priorytetach w postaci bezpieczeństwa pracowników, w żaden sposób nie odnosi się do postulatu Solidarności dotyczącego wprowadzenia dodatkowej premii. Bezpieczeństwo nas wszystkich jest, i musi pozostać priorytetem. Lecz jako załoga Auchan Polska Sp. z o.o. oczekujemy wprowadzenia przez Zarząd wspomnianych regulacji.
     Podczas telekonferencji która została przeprowadzona w czwartek, pomiędzy związkami zawodowymi a osobami reprezentującymi Zarządu Auchan Polska Sp. z o.o. szeroko omawiane były zasady bezpieczeństwa na sklepach. Poziom tych zabezpieczeń najlepiej ocenią sami pracownicy. Również NSZZ „Solidarność” będzie informowała o bieżącej sytuacji w tym zakresie. Podczas telekonferencji jedynie nasz związek upomniał się o skrócenie czasu pracy pracowników Auchan Polska, skrócenie czasu otwarcia marketów aby prace związane z zatowarowaniem sklepu odbywały się w większym stopniu bez obecności klientów, wprowadzenie dodatkowej przerwy dla pracowników. Jedynie NSZZ „Solidarność” podczas telekonferencji zabiegała o wprowadzenie wspomnianej premii. Stanowisko Przedstawicieli Zarządu Auchan Polska Sp. z o.o. jest jednoznaczne, nie ma potrzeby wprowadzania takich propozycji w życie. Wprowadzenie dodatkowej premii zaś jest nie etyczne. Pracodawca nie zamierza w ten sposób wprowadzać ekonomicznego przymusu dla pracowników, którzy w tej sytuacji będą chorzy przychodzili do pracy.
Nie zgadzamy się z taką argumentacją, jako Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” ponownie postulujemy wprowadzenie tych rozwiązań w życie. Postulujemy również o wprowadzenie rekomendowanych przez nasz związek zasad bezpieczeństwa. 

 
APELUJEMY do Dyrektorów hipermarketów i supermarketów,

senior managerów oraz managerów

aby wsparli nasze postulaty u swoich przełożonych.

 

Niech nasz wspólny głos dotrze do Członków Zarządu Auchan Polska Sp. z o.o. APELUJEMY o Solidarność z pracownikami hali, kasjerami, pracownikami produkcji, recepcji, ochrony i pozostałymi. My wszyscy czekamy na te decyzje, to potrzebne rozwiązania na które Zarząd Auchan Polska Sp. z o.o. nie może pozostać głuchy.

 

Promocje, zniżki, rabaty.

Back to top